Korncirkler i England 2001

og deres horoskoper


Dette er et lille astrologisk studium af nogle formodentlig ægte korncirkler, set i Sydengland, Wiltshire, under sommeren 2001. Jeg har koncentreret mig på nogle med triangel-tema, og nogle med fraktal-tema som kan ses som to serier med en sammenkobling via en af cirklerne. Jeg præsenterer dem her i datumordning. Horoskopet er, for hver cirkel stillet for tid 00 UT (01 sommertid ), da vi jo ikke ved det eksakte dannelsestidspunkt for døgnet. Dette gør jo så at vi ikke kan stole på Ascendent og MC akslen, men burde komme ganske nær ved månens position (samt planeterne ) . At udgå fra 00 UT gør jo også horoskopet gældende for hele den specielle dag, da cirklerne opdagedes. Jeg foreslår også nogle associationer til Martinus kosmologi undervejs.Avebury 9/6
avebury.9-6.gif

 Symbolik: Dette kan måske ses som introduktionen til serien, altså en første præsentation, hvor triangel mønstret introduceres. Korncirklen kan associere til det levende væsenets analyse (trekant) , livsenhedsprincippet, kredsløbsprincippet og kontrastprincippet. Desuden ser symbolet ud som et øje - klarsyn, intuition eller “vi er iagttaget”!av96.jpg

De mest eksakte aspekter er mars/uranus sextil ( impuls, pionervidenskap ) månen/jupiter kvinkuns ( popularitet, gavmild ) og månen/saturn 135 grader ( følelseskontrol, materialisation af det ubevidste, fortiden, karma )Alton Barnes og Avebury 21/6altonbarnes.21-6.gif


avebury.21-6.gif


Symbolik: Den øverste cirkel associerer til pyramidekulturerne, til verdensimpulserne og Martinus stjernesymbol (solen og strålerne ), det levende væsens analyse, guddommen. Ifølge

Sam Zinglersen har jo Martinus engang udtalt sig om at pyramiderne er 80 000 år gamle, og at Martinus var med i projektet med at starte en ny kultur på den tid.

 Den nederste cirkel associerer til livsenhedsprincippet, det levende væsens analyse, kredsløbs princippet og minder stadigvæk om et øje.al216.jpg

Her har vi altså to cirkler opstået samme nat, på forskellige marker. Da vi ikke kan den eksakte tid, har disse i princip samme horoskop. Her har vi en eksakt konjunktion mellem månen/merkur i trigon til uranus (følelseskommunikation, kontakt med fortiden, kontakt med det fremmede eller uventede) . Vi har pluto/venus kvinkuns (gennembrud af skønhed, transformation af værdier ) .

 

 


Liddington 24/6

 


liddington.24-6.gif

Symbolik: Det levende væsen, kredsløbsprincippet, kontrastprincippetli246.jpg

Månen/neptunus opposition med sextil og trigon til saturnus ( kontrol af psykiske evner, idealitet og samvittighed) . Merkur/mars opposition ( aktiv kontakt )Avebury 24/7avebury.24-7.gif


Symbolik: Dette overgangssymbol mellem trekants-temaet til fraktal-temaet associerer til det levende væsen og specielt til jordkloden som levende væsen (cirkelen i midten) . De 9 småcirkelerne i halerne kan associere til solsystemets 9 planeter (inkluderet jorden ) eller princippet om grundenergiernes kombination med tiltagende og aftagende kvanter, selvom antallet afviger fra Martinus 6 grundenergier. Princippet indeholder da også udvikling og kredsløbsprincippet. Desuden kan jo spiralformen minde om spiralkredsløbets princip og dermed reinkarnationsprincippet.av247.jpg

Månen/mars kvadratur ( impuls, gennemslag ) Solen/månen halvkvadrat ( synkronitet, bevidstgørelse, opdatering af fortiden ) Mars/merkur kvinkuns ( aktiv kontakt ) Solen/jupiter halvsextil ( fremskridt, overskud, lykke )Alton Priors 5/8alton.priors.wiltshire.5-8.gif


Symbolik: Spiralkredsløbet, livsenheds princippet, grundenergiernes kombination (her korrekt 6), udvikling ,kredsløbsprincippet, reinkarnationsprincippet.al58.jpg


Solen/merkur konjunktion med trigon og sextil til pluto/saturn i opposition (bevidshedsgørelse gennem lidelse, livet som skole , kundskab er magt )

Månen/uranus konjunktion ( pludselig erindring, genial erkendelse )Alton Barnes 12/8altonbarnes.12-8.jpg


Dette er dronningen af alle korncirkler og i sin størrelse og komplexitet det til dags bedste bevis for ægthed. Det er helt enkelt umuligt at trampe denne formation over en nat.

Symbolik: Er det en tilfældighed at denne fuldkomne cirkel kom på 111 årsdagen af Martinus fødselsdag? Martinus er født 11/8 1890, klokken 12 om natten, hvor uret faldt ned og gik i stå. Hvis denne cirkel er lavet ved 01-tiden 12/8 sommertid, modsvarer det kl 24 11/8 uden sommertid altså eksakt 111 år efter Martinus kom til jorden. Foruden spiralformens association til spiralkredsløbet, har vi her 6 arme, som de 6 grundenergier og 6 småcirkler uden for hver cirkel i en form som minder om grundenergiernes kombination. Deraf opstår så udviklingsperspektivet. Jeg får også associationer til Martinus hovedsymbol med de 6 riger og reinkarnationsprincippet samt guddommen i midten med alle gudesønnerne i hvert afsnit som identisk med faderen. Dette kan altså være et billede af selve universet som et evigt levende noget hvori vi alle lever og røres, og for den kosmiske bevidsthed.al128.jpg


Jupiter/neptun kvinkuns ( åndelig expansion, fremgangsrig inspiration ), venus/pluto kvinkuns ( kunstnerisk gennemslagskraft, transformation af værdier ), merkur/uranus opposition ( fremmedartet kontakt, genialitet, kommunikationsimpuls), midtpunkter: jupiter = solen/uranus = månen/merkur ( Intuitionens gave gennem følelse/intelligens og kosmisk kraft )
Draycot 14/8draycot.fitzpayne.wiltshire.14-8.gif


Symbolik: 8-symbolik savnes. Ligner lidt dele af forrige, men virker ufuldkommen. Der råder også en hvis tvivl om cirkelens ægthed.dr148.jpg


Månen/saturn konjunktion i opposition pluto ( kontrolleret impulskraft) Solen/uranus opposition ( Intuition , livsimpuls ) Solen/mars trigon ( livskraft, mod) Kvinkunser som oven!Wherewell 19/8wherwell.hampshire.19-8.jpg>


Symbolik: Dette ser jo ud som et portræt af et menneske. Hvis man kniber øjnene lidt sammen, får man et børneansigt med milde øjne. Som sidste billede i sekvensen, kunne man se det som en signatur, afsenderens billede, helt enkelt. Symbolsk kan det betyde “det nyfødte rigtige menneske” , som jo er jordmenneskets nærmeste mål: den kosmiske fødsel, hvor alle levende væsner opnår “kosmisk bevidsthed” . Dette kunde være en måde at understrege at det er menneskeskabt, ikke af jordmennesker, som tramper rundt i natten; men af kosmisk bevidste mennesker fra det åndelige plan, som behersker materialisationsprocessen, og dermed kan påvirke strukturen i halmstråene, og skabe former med både geometrisk perfektionisme og med komisk symbolindehold. Kosmisk bevidste mennesker, som Martinus, må nødvendigvis øse sin visdom fra samme kilde, og der bør derfor være en klar overensstemmelse i symbolsproget, hvis det er i kontakt med denne kilde. Martinus opdeler parapsykologiske fænomen i lavpsykiske og højpsykiske, og det kunde tyde på at budskabet i korncirklerne fra år 2001 er af højpsykisk karakter i god harmoni med Martinus kosmologi, som jeg personlig ser som et mål for den højeste viden, som nu er tilgængelig på jorden.face198.jpg


Solen/månen konjunktion i opposition til uranus ( cirkelen er slutted, bevidsthedsgørelse,

 pludselig synlig ) , venus/mars kvinkuns ( topolethed, kærlighed ) Jupiter/neptun/merkur Yod (“guds finger” , udbredelse af åndelig videnskab )


Astronomi: Hvis vi skal driste os til en mere langsøgt, men spændende tolkning, kan vi se Yod figuren som en pil, og måske helt enkelt her få en henvisning til afsenderens hjem. Pilen peger mod neptun , som jo sikkert ikke er beboet, men hvis vi kigger på stjernehimlen den samme nat, står neptun rent astronomisk i stenbukkens tegn ( astrologisk i vandmanden -dette på grund af præsessionsfænomenet som siden de gamle grækere optegnede astrologien, har forskudt dyrekredsen ca 30 grader ) . Det vil så sige, at vi måske skal lede efter et solsystem inden i stenbukkens stjernebillede, hvor den nærmeste stjerne til neptuns aktuelle position er Upsilon, med Omicron og Rho lidt længere væk. Måske bor vores korncirkelarkitekt altså i Upsilons solsystem inden i stenbukkens stjernebillede? Lad os rette Hubbelteleskopet den vej og kigge lidt nærmere, eller se om der er nogle astronomiske symboler eller tegn i andra korncirkler som peger samme vej.Konklusion


 

Rent astrologisk kan man forsøge at finde sammenhæng ud fra symbolikken. Det virker som om merkur, uranus og jupiter spiller en central rolle i vigtige aspekter, hvilket kan betyde at formidling af intuitiv kundskab er det centrale i budskaberne. ( Med intuition menes det klarsyn (symboliseret af øjeformen i de første cirkler ) som Martinus definerer som den åndelige sanseevne som er karakteristisk for det kosmisk bevidste menneske ) . At månen danner aspekter ved hvert tilfælde er en vigtig synkronitetsindikator. Det knytter an til fortiden og det ubevidste og “folket” -jordmennesket. Solen indicerer i denne sammenhæng bevidshedsgørelse og guddommen, derunder skabelsesimpulserne og verdensgenløsningen.

 

Hvis vi udgår fra at cirklerne er lavet under døgnets mørke tid ( kl 21-05 ) er det en tredjedel af døgnets 24 timer. På denne tid bevæger sig månen ca 4 grader. Dette gir os med udgangs-punkt kl 01, en orbis (marginal ) på 2 grader til hver side, hvilket er rimeligt , selv om vi er usikre på den eksakte tid. Jeg har bevidst regnet med små orber i udvalg af aspekter (højst 2 grader ) for at tydeligt fremhæve forskellene mellem horoskoperne. Ved større orber skulle visse aspekter gentages flere gange, hvilket ikke skulle gi os ny information. Jeg har ligeledes udeladt aspekter mellem langsomme planeter og fra de ukendte eksakte positioner af Ascendent og Mc akslerne. Derfor er heller ingen hussystem medregnet. Alt dette taget i betragtning, giver helhedsinddtrykket en klar linje af et kosmisk budskab i overensstemmelse med Martinus lære. Jeg kan tænke mig at dette helt enkelt er en bekræftelse af verdens genløsningen og kosmologiens udbredelse. Dette stemmer smukt overens med den timing som Martinus har givet os besked om, og som også nu blir aktualiseret af terrorkatastrofernes forcering af livets store spørgsmål, og Martinusbevægelsens valg, i overensstemmelse med Martinus sidste ønske, at mere åbent præsenterer Martinus værk som: “Det tredje testamente” .

Jeg har forsøgt at gi forslag til tolkninger som skulle kunde være mere globalt eller kosmisk gyldige end om det gælde et almindeligt horoskop for et menneske. Mine tolkninger er selvfølgeligt præget af min personlige livsanskuelse, og man kan naturligvis sikkert se symbolerne fra andre synsvinkler. Jeg håber dog at denne gennemgang kan gi inspiration til videre forskning, både af korncirkler , astrologi og af “Det tredje testamente”.

 

Ole Saxe

 

 

Lænker:

 

Mere om astrologi kan du læse på

 

Ivan Wilhelms astrologisidor

Oles astrokonsultation

 

Mere om kosmologi kan du læse på nogle af disse lænker:

 

 Martinus Institut

 

eller diskutere på Tredjetestamentet