Pilotstudie i Zonterapi och akupressur

I skolans 2-åriga utbildning i zonterapi- akupressur och örtmedicin ingår
det på andra året elevbehandlingar av 5 patienter ( 5-15 behandlingar pr patient)
under handledning. Mellan åren 1985 -2004 visar materialet som består av
sammanlagd 1221 fall, enligt patientens och elevens samlade bedömning,
att 28,14% är helt bra, 54,57% bättre, 15,87% oförändrat och 1.42% sämre
efter avslutad behandling. Detta innbär att omkring 83% är bättre eller bra efter
behandling, vilket motsvarar resultatet från liknande undersökningar inom andra
metoder som chiropraktik, akupunktur och dyl. I studien måste hänsyn tas till bristen
på kontrollgrupp och uppföljning, men om vi här bortser från en placeboeffekt på 30-40%
( vilket är en vanlig uppskattning av placeboeffekten i sjukdomsbehandling -
(alternativ som konventionell skolmedicinsk) finns kvar en metodeffekt på 40-50%.
Det är dock här viktigt att påpeka att en placeboeffekt innebär en faktisk stimulering
av kroppens egen läkekraft, vilket inom neuropsykoimmunologisk forskning och
stressforskning börjar få en mer vetenskaplig grund. I en behandlingssituation
(skolmedicinsk såväl som alternativmedicinsk) är den reella (objektiva) behandlingseffekten
en summa av metodens effekt och placeboeffekten. Placebo betyder i positiv bemärkelse
föreställningens förmåga att underlätta kroppens självläkning.

Då 2/3 patienter som söker alternativ behandling enligt en undersökning av 16.000
svenskar 1986 av AMK (socialstyrelsens utskott: Alternativ medicinska kommittén)
redan sökt hjälp inom den konventionella sjukvården och 47,7% ej anser sig vara nöjda
med denna vården, kan "spontan självläkning" i stort uteslutas som förklaring av den
alternativa behandlingseffekten. AMKs undersökning visar att 82% upplever sig bättre
eller bra efter alternativ behandling och att 11% återfaller efter en tid till samma tillstånd
som före behandlingen. Av skolans 82% positiva behandlingseffekter kan man alltså förvänta
en återfallsfrekvens på ca 11%. Härtill ska tillläggas att skolans helhetssyn innebär en stor
satsning på förebyggande åtgärder, när det gäller att informera patienten om livsföring, kost,
motion och stressförebyggande åtgärder. Detta för att ge patienten motivation att ändra sin
livsstil mot en mera hälsobringande sådan, vilket bör minska återfallsfrekvensen.
I AMKs undersökning upskattar 60% av de utfrågade att bättringen beror på den alternativa
behandlingen, 17,6% med egna åtgärder (kost, motion, rökning mm) och endast 6,4% att bättringen
berodde på vanlig läkarbehandling.
I AMK-undersökningen tycker 77,4% att den alternativmedicinska behandlingen är värd pengarna.
31,6% anser sig blivit felbehandlat inom sjukvården
(endast 2,5% anser sig felbehandlat av alternativterapeuter),
40,5% anser sig nöjda med sjukvårdens behandling (81% nöjda med alternativbehandlingen).

Det är lite märkligt att denna AMK-undersökning, betalt av svenska skattepengar
genom socialstyrelsens utskott i stort har gått makthavarna förbi. Undersökningen
bekräftar en tidigare undersökning av psykiater Nils Olof Jacobsson, och motsvarar
resultaten från liknande utländska enkäter. Likväl diskrimineras den alternativa
medicinen genom momspåslag för både alternativbehandling och för utbildning till
alternativterapeut ( vilket ju inte gäller den konventionella vården samt högskole-
utbildningar, som även är statssubventionerade och godkännda för studiemedel).
När ska regeringen visa sitt demokratiska samvete och ta konsekvensen av de
undersökningar den själv tillsätter, och därmed bemöta svenska folkets önskningar?
* När ska beslutsfattarna få upp ögonen för folkhälsovinsten och den samhälls-
ekonomiska vinsten som alternativbehandlare bidrar med? När kommer socialstyrelsen
att anslå forskningsmedel (som det har gjorts i Danmark) så kontrollerade undersökningar
kan utföras på alternativa behandlingar?

Vi hoppas på Stiftelsen skolan för Helhetsterapi att med vår pilotstudie kunna
inspirera framtidens terapeuter och forskare att verka för att effektiva och ofarliga
metoder så billigt som möjligt blir tillgängliga för hela befolkningen.
<---- tillbaka skolan@helhetsterapi.se